Anna Gruza

logopeda, neurologopeda wczesnej interwencji, terapeuta miofunkcjonalny oraz aktywnego treningu słuchowego Neuroflow

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (w tym pedagogika Montessori)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Studia Podyplomowe: Logopedia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Studia Podyplomowe: Neurologopedia Profilowana, Specjalność: Wczesna Interwencja Neurologopedyczna
 • Doświadczenie logopedyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi i młodzieżą gimnazjalną
 • Obecnie logopeda w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi

Pętelki:

 • prowadzi diagnozę i terapię neurologopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami rozwojowymi (w tym spektrum autyzmu)
 • diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną i miofunkcjonalną dla dzieci od 4 roku życia;
 • jako neurologopeda wczesnej interwencji konsultuje noworodki i niemowlęta do 1 roku życia
 • konsultuje w zakresie ankyloglossi (skróconego wędzidła języka) u niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • prowadzi konsultacje logopedyczno-ortodontyczne współpracując z ortodontami podczas okresu leczenia ortodontycznego
 • stosuje kinesiotaping logopedyczno-stomatologiczny
 • odpowiedzialna za merytoryczną pracę zespołu logopedycznego

Magdalena Sambor

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, terapia ręki, neurologopeda

 • Uniwersytet Humianistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Uniwersytet Humianistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika społeczna z terapią pedagogiczną
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Logopedia Ogólna, studia podyplomowe
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Neurologopedia, studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, Integracja Sensoryczna, studia podyplomowe
 • Doświadczenie w pracy pedagogicznej, logopedycznej i terapii SI dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Obecnie nauczyciel wczesnoszkolny w prywatnej szkole w Warszawie, prowadzący dodatkowo zajęcia pedagogiczne i logopedyczne oraz terapię SI w przedszkolu terapeutycznym.

Pętelki

 • Konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Jako terapeuta ręki – konsultuje i prowadzi zajęcia w tym zakresie
 • Diagnozuje, konsultuje i prowadzi terapię z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci powyżej 3 roku życia

Oliwia Hanc

logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej KEN w Krakowie, Specjalizacja: Logopedia
 • Uniwersytet Warszawski, Kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna
 • Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu jako logopeda
 • Prowadzi logopedyczne zajęcia grupowe i indywidualne w przedszkolach

Pętelki

 • prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci małych do lat 3 szczególnie z opóźnionym rozwojem mowy i problemami zaburzeń mowy
 • konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną dla dzieci przedszkolnych
 • jest certyfikowanym terapeutą miofunkcjonalnym – prowadzi terapię miofunkcjonalną
 • jest terapeutą ręki – konsultuje i prowadzi terapię dzieci z tego zakresu

Michał Chodowski

Psycholog, Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji

 •  Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii, studia magisterskie
 • Studium Terapii i Podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach
 • Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych
 • Instytut AMITY, Trener Grupowy, Trening Zastępowania Agresji
 • Doświadczenie w prowadzeniu TUS dla dzieci w różnym wieku: przedszkolnym, szkolnym i młodzieży oraz z różnymi potrzebami (dzieci w spektrum autyzmu, z zaburzeniami ADHD, zachowaniami agresywnymi i inne)
 • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów Treningu Zastępowania Agresji zgodnie z certyfikowanym programem ART Amnity
 • Doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz terapii zajęciowej dla osób dorosłych
 • Prowadzi szkolenia z zakresu zachowań agresywnych i autoagresywnych oraz Treningi umiejętności komunikacji, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej

Pętelki

 • Prowadzi nabór do TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz indywidualną terapię dla dzieci
 • Prowadzi warsztaty dla rodziców

Hanna Melnarowicz

logopeda

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Specjalizacja: Logopedia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Specjalizacja: Pedagogika Specjalna – Logopedia
 • Pracowała w Przychodni Specjalistycznej prowadząc terapię dyslalii, niedokształceń mowy i opóźnionego rozwoju mowy dla dzieci
 • Obecnie pracuje w przedszkolu jako logopeda prowadząc terapię dla dzieci w spektrum autyzmu

Pętelki

 • prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci małych do lat 4 szczególnie z opóźnionym rozwojem mowy i problemami zaburzeń mowy

Olga Stawska

logopeda, terapeuta SI

 • Uniwersytet Warszawski, Filologia Polska, Specjalizacja: Logopedia – pięcioletnie studia magisterskie
 • Międzynarodowy kurs integracji sensorycznej – 1 stopnia, zakończony zdobyciem międzynarodowego certyfikatu
 • Doświadczenie jako logopeda w pracy z dziećmi w przedszkolach i Przychodni Pedagogiczno-Psychologicznej
 • W swojej pracy koncentruje się na opóźnionym rozwoju mowy oraz zaburzeniach artykulacji dzieci w wieku przedszkolnym
 • Jako certyfikowany terapeuta testu ADOS 2 pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Wykorzystuje zróżnicowane metody podczas terapii logopedycznej: Metodę Dobrego Startu, elementy metody krakowskiej, elementy metody werbotonalnej, masaż Wintreberta, stymulację wielozmysłową, lewopółkulową oraz zabawy sensoryczne.

Pętelki

 • Konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym z wadami wymowy, szczególnie z opóźnionym rozwojem mowy
 • Prowadzi terapię dzieci z podejrzeniem lub stwierdzonym spektrum autyzmu

Julia Zych

logopeda

 • Uniwersytet Warszawski, Kierunek Logopedia ogólna i kliniczna – licencjat, w trakcie studiów magisterskich
 • Praktyki w przedszkolach w pracy jako logopeda
 • Doświadczenie w pracy w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej: prowadzenie konsultacji logopedycznych i terapia dla dzieci z dyslalią, dysleksją i opóźnionym rozwojem mowy
 • Praca poprzez zabawy przy użyciu gier logopedycznych oraz ćwiczeń artykulacyjnych

Pętelki

 • Konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym usprawniającą aparat mowy
 • Prowadzi terapię zaburzeń mowy dla dzieci przedszkolnych

Monika Puchalska

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną, Specjalność: Nauki o rodzinie
 • Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe, Edukacja początkowa i Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie, Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna
 • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
 • Certyfikowany terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Pętelki

 • Diagnozuje, konsultuje i prowadzi terapię z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci powyżej 3 roku życia
 • Dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat prowadzi ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka wg metody monachijskiej

Edyta Morończyk

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, terapeuta aktywnego treningu słuchowego Neuroflow

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: Pedagog Specjalny
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Warszawski Instytut Profilaktyki: Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA
 • Instytut Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu: Tutor
 • Pracuje jako Pedagog w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Pętelki

 • Konsultuje i prowadzi terapię z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci powyżej 3 roku życia
 • Diagnozuje w zakresie aktywnego treningu słuchowego Neuroflow

Marika Sońta

Psycholog, Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Psychologii, studia magisterskie
 • Stowarzyszenie Terapeutów, Trener Umiejętności Społecznych
 • Ośrodek Integracji Społecznej – Stowarzyszenie Terapeutów (Warszawa) – jako stażystka – opieka i terapia osób dorosłych z autyzmem, wspomaganie pracy opiekuńczo-terapeutycznej, realizowanie programów socjalizujących w środowisku i podczas wyjazdowych form rehabilitacji, tworzenie i wdrażanie optymalnych programów terapeutycznych
 • Wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej i w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
 • promowanie zdrowia psychicznego i ciekawostek na temat psychologii i sportu na własnym kanale Youtube
 • Doświadczenie w kontaktach i relacjach międzyludzkich z obszarów biznesowych

Pętelki

 • Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Magdalena Dąbkowska

fizjoterapeuta NDT Bobath – niemowlęta, dzieci do 2 roku życia

 • Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia
 • Kurs Terapii Neurorozwojowej NDT Bobath
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Doświadczenie w pracy fizjoterapeuty w szpitalach warszawskich na oddziałach dziecięcych
 • Doświadczenie w pracy w ośrodkach wczesnej interwencji medycznej i rehabilitacji niemowląt, dzieci i młodzieży
 • W Pętelkach prowadzi fizjoterapię dla noworodków oraz naukę noszenia niemowląt w chuście
 • Praca z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Specjalizacja: praca z niemowlętami od ich pierwszego dnia urodzenia oraz z dziećmi do 2 roku życia

Pętelki

 • Konsultuje i prowadzi terapię NDT Bobath dla dzieci od pierwszego dnia urodzenia do 2 roku życia
 • Prowadzi naukę noszenia dziecka w chuście
 • Fizjoterapeutka metody czaszkowo-krzyżowej dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych

Anna Pietruchowska

recepcjonistka

 • Dostępna telefonicznie, mailowo, smsem
 • Kompetentna i uprzejma, służąca klientowi pomocą
 • Pogodna, młoda osoba z licznymi zainteresowaniami, która stale pogłębia wiedzę potrzebną do sprawnej komunikacji z klientem i terapeutami
Ewa Dyc

założycielka i właścicielka Pętelek, służy pomocą każdemu klientowi

 • Przez 18 lat Dyrektor HR w dużej, międzynarodowej organizacji, gdzie pracownicy byli tak samo ważni jak klienci
 • Mama dwójki dzieci, chętnie dzieląca się swoim doświadczeniem z zakresu współpracy rodzica z zespołem psychologiczno-pedagogicznym w przedszkolu, szkole podstawowej i liceum oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Posiada dużą wiedzę z zakresu spektrum autyzmu, chętnie doradza rodzicom i dzieli się doświadczeniem
 • Doradza klientom w zakresie usług świadczonych przez terapeutów Pętelek – zna skuteczność terapii z własnego doświadczenia (a właściwie doświadczenia swoich dzieci), dlatego może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i osiąganymi efektami
 • Stale dba o zadowolenie swojego zespołu, które przekłada się na zadowolenie klientów – dzieci i rodziców.
 • Dostępna pod adresem mailowym: petelki2018@gmail.com, można również w recepcji poprosić o kontakt telefoniczny